Kontakt – Oferty pracy

Uwaga! Zmiana siedziby Spółki

Pragniemy poinformować, iż w dniu 01 luty 2018 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby firmy.

Adres siedziby i adres do korespondencji:
TOR-MEL Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 105
62-052 Komorniki
e-mail: biuro@tormel.pl

Dane rejestrowe spółki, adresy email i nr telefonów nie ulegają zmianie.

 

TOR-MEL Sp. z o. o. należy do grupy kapitałowej AQUANET S.A. Spółka TOR-MEL świadczy usługi w zakresie m. in.: budowy dróg, torowisk tramwajowo-kolejowych.

Obecnie Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

Wiceprezes Zarządu TOR-MEL Sp. z o.o. 

                                                                      

Siedziba Spółki : Komorniki

Numer referencyjny: PZ/TM

 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m. in. za:

 • reprezentację Spółki zgodnie z KSH oraz umową Spółki;
 • kreowanie i realizowanie strategii Spółki;
 • rozwój Spółki;
 • zarządzanie sprawami formalno-prawnymi Spółki;
 • tworzenie i realizację planów finansowych Spółki;
 • zarządzanie pracą podległego zespołu.

 

Od osób zainteresowanych pracą na tym stanowisku oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze);
 • minimum 5 – letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 – letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym (preferowane doświadczenie na stanowisku członka zarządu w spółkach prawa handlowego) lub minimum 5-letniego okresu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • korzystania z pełni z praw publicznych;
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niepodlegania określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 • niekaralności za przestępstwa umyślne, w tym przestępstwa skarbowe;
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa handlowego;
 • znajomości branży, w której działa TOR-MEL Sp. z o.o.;
 • dobrej znajomości prawa zamówień publicznych;
 • kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i zmianami, motywowania zespołu;
 • samodzielności, decyzyjności, umiejętności analitycznego myślenia, zdolności interpersonalnych, inicjatywy w działaniu oraz dyspozycyjności;
 • prawa jazdy kat. B.
 • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym nie może brać udziału osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

Osobie zatrudnionej na tym stanowisku oferujemy:

 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska;
 • możliwość pracy w rozwijającej się Spółce należącej do grupy kapitałowej Aquanet S.A.
 • Zatrudnienie na podstawie Kontraktu Menadżerskiego w oparciu o przepisy Ustawy o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2000 Nr 26 poz. 306)

 

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 10 lipca br. na adres: praca@terlan.pl z dopiskiem: Numer referencyjny: PZ/TM

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć jak przetwarzamy dane osobowe w związku z rekrutacją i zatrudnieniem kliknij tutaj.

 

 

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.