61 633 37 63
biuro@tormel.pl
ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań

Wiceprezes Zarządu

Powrót do list ofert

Poszukujemy osoby:

 • Wiceprezes Zarządu ponosi odpowiedzialność za bieżące oraz długoterminowe wyniki działalności zarządzanych obszarów organizacyjnych, w szczególności ofertowanie, planowanie i realizację kontraktów spółki w zakresie wykonawstwa i eksploatacji, utrzymanie w sprawności maszyn i urządzeń, zarządzanie aktywami trwałymi i zasobami magazynowymi oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Wiceprezes Zarządu odpowiada za wynik finansowy Spółki, współtworzenie i realizację strategii rozwoju Spółki, zarządzanie kapitałem ludzkim w podległych działach oraz wsparcie Prezesa Zarządu w kluczowych decyzjach.

Twój zakres obowiązków

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ukończone studia techniczne w zakresie budownictwa drogowego, mostowego lub kolejowego.
 • Minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w firmie realizującej projekty z obszaru infrastruktury drogowej, mostowej lub kolejowej.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem (min 50 osób).
 • Doświadczenie z zakresu realizacji dużych projektów inwestycyjnych z branży Spółki.
 • Wysoko rozwinięte kompetencje managerskie oraz umiejętność strategicznego myślenia.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na komunikację biznesową.
 • Wiedza merytoryczna z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym zasad komunikacji i współpracy w ramach grupy kapitałowej będzie dodatkowym atutem.
 • Mile widziane ukończone studnia podyplomowe z ekonomii, finansów lub MBA.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata.
 • Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu.

 

Jako pracodawca oferujemy:

 • Pracę w stabilnej organizacji na strategicznym stanowisku.
 • Niezbędne narzędzia do pracy na wskazanym stanowisku, w tym samochód.
 • Rodzaj umowy: kontrakt menedżerski.
 • Kompetentny i zmotywowany zespół współpracowników i podwładnych.
 • kontrakt b2b
 • pełny etat
 • prezes
 • praca stacjonarna

Nasza oferta jest doskonałą propozycją dla osób, które są pasjonatami i chcą rozwijać swoją karierę zarządzając spółką z obszaru infrastruktury torowo-drogowej. Poszukujemy osób, które potrafią organizować pracę ludzi, są konsekwentne w dążeniu do celu i mają doświadczenie z pracą z wieloma interesariuszami, w tym z jednostkami samorządowymi.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • List motywacyjny,
 • Życiorys (CV), zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,
 • Kopię / skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych,

Oświadczenia kandydata o:

 • o korzystaniu z pełni z praw publicznych
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego
 • o niespełnianiu żadnego z warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1933)
 • o braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatow
 • o niekaralności (oświadczenie własne kandydata)
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, certyfikaty, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe.

Oświadczenia kandydata dołączane są jako skan własnoręcznie podpisanego pisma lub dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata dołącza się jako skan oryginalnych dokumentów lub skan poświadczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty.

Powyższe oświadczenia i dokumenty powinny zostać przesłane w formie skanów podpisanych ręcznie lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kandydata na adres email / za pomocą przycisku aplikowania.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia: 30 listopada 2022 roku.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie poinformowanie o wynikach rekrutacji tylko osoby zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania <tutaj>

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z: